Часткове специфічне порушення процесу читання, яке виражається стійкими


с. 1
ВИСТУП

ДИСЛЕКСІЯ


Дислексія – часткове специфічне порушення процесу читання, яке виражається стійкими специфічними помилками, які зумовлені несформованістю або розладами функцій, що забезпечують процес читання. За ступенем вираженості розрізняють: алексію – повну неможливість оволодіння читанням або повну його втрату, та дислексію – труднощі в оволодінні читання та дефект його формування. Дислексія може бути самостійним розладом та проявлятися поряд з іншими важкими порушеннями мовлення - дислаліями, дизартріями, алаліями.

Види дислексій
• Фонематичні дислексії обумовлені недорозвиненням функції фонемної системи: слуховимовної диференціації фонем, фонематичного аналізу і синтезу. При недорозвитку функцій фонематичного аналізу та синтезу у дітей спостерігається побуквене читання, спотворення звукової сторони слова ( вставки, пропуски, перестановки звуків), труднощі читання оберненого складу. Наприклад, аптека – „патека”, булка – „бука”, поклала – „покалала”. В основі цих порушень читання лежить недорозвиток функцій фонематичного аналізу.
Частіше за все у дітей з порушеннями читання виявляється несформованою найбільш складна форма функції фонематичного аналізу - визначення кількості, послідовності і місця звуків в слові. При фонематичних дислексіях у більшості дітей відмічається недорозвинення і порушення усного мовлення (неправильне використання деяких граматичних форм, обмежений словник).
• Оптичні порушення читання пов'язані з недорозвиненням вищих зорових функцій: зорового аналізу і синтезу, оптико-просторових уявлень. Діти стикаються з труднощами в конструюванні зображень, у визначенні схожості і відмінності зорових зображень, в перетворенні фігур. У них спостерігаються неточності змальовування і конструювання: а) спрощення фігур, зменшення кількості елементів, б) неправильне просторове розташування ліній в порівнянні з зразком. В процесі оволодіння читанням у цих дітей відмічаються труднощі в засвоєнні схожих графічних букв, їх змішування та заміни (т-г, д-л, в-з, х-к).
• Аграматичні порушення читання часо спостерігається у дітей з загальними недорозвитком мовлення. При такому порушенні відмічаються неправильне вживання відмінкових закінчень, неправильне узгодження різних частин мови та ін.
• Мнестичні порушення читання пов’язані з труднощами встановлення зв’язків між звуками і буквами. Ці порушення проявлялись в труднощах засвоєння всіх букв, у недиференційованих замінах букв при читанні. Дитина на запам’ятовувала, яка буква відповідає тому чи іншому звуку.
• Семантичні порушення читання (механічне читання) – це порушення розуміння читаного при технічно правильному читанні. Семантичні дислексії викликаються двома факторами: 1) недорозвиток звуко-складового синтезу; 2) нечіткістю, недиференційованістю уявлень про синтаксичні зв’язки слів в середині речення. Розподіл слова на склади в процесі читання – часта причина нерозуміння читаного слова, речення. Учні з порушенням звуко-складового синтезу, читаючи слово по складам, не можуть об’єднати ці склади в єдине слово, співвіднести розділене на склади слово та відповідне слово в усному мовленні, тобто не впізнає його. В такому випадку дитина читає механічно, не розуміючи змісту тієї інформації, яку вона розшифровує. У дітей з семантичними порушеннями читання недостатньо сформована можливість синтезувати, встановлювати в своєму уявленні розділені на склади слова і речення. . Внаслідок не сформованості граматичних узагальнень діти з семантичними дислексіями в процесі читання речень і тексту не знаходять зв’язку між словами в реченні.

Методика Д. Дейвиса по устранению дислексии
Рональд Д. Дейвис - инженер, бизнесмен и скульптор, основатель Центра по исследованию проблем чтения при Центре коррекции дислексии в штате Калифорния, США. Как и многие дислектики, в школе ему приходилось трудно, и учителя дружно заявляли, что он - "отсталый". Несмотря на это, Дейвис был одарен необычным талантом творчества и воображения, и, самостоятельно справившись со своей проблемой, добился больших успехов в жизни. В возрасте 38 лет он сделал для себя сенсационное открытие, позволившее ему устранить проблемы с чтением, и впервые смог без особых затруднений прочесть книгу от корки до корки всего за несколько часов. Развивая свою методику, Дейвис помог огромному количеству людей с дислексией устранить препятствие в обучении и получить выгоду от тех природных дарований, которые она может дать. Методика Дейвиса дает успешный результат в 99% случаев ее применения.

Суть методики: помочь ребенку освоить механизм "выключения" дезориентации с помощью установления так называемой "точки ориентации", из которой с помощью богатого воображения можно увидеть окружающий мир без искажений. Данная система помогает ребенку освоить наиболее сложные для восприятия двухмерные печатные слова и символы и получить в своем воображении их образное выражение, тем самым, устраняя ненужные пробелы в восприятии.

Физиологические основы методики Дейвиса.

Развитие дислекии - очень сложный процесс, так что ее возникновение можно расценить как самое настоящее чудо.

Особая форма восприятия информации у дислектиков проявляется еще в младенчестве. Уже тогда его мозг способен на мысленное "достраивание" образа матери по одному виду ее руки или локтя. Та функция мозга, которая позволила малышу сопоставить образ лица, виденный раньше, с образом части руки и воспроизвести образ всего человека, как раз отвечает за симптомы дезориентации. Звучит слишком фантастично. Если бы такую работу произвел мозг взрослого человека, то мы могли бы объяснить это аналитическими рассуждениями и логикой. Но перед нами - трехмесячный младенец, распознающий в окружающей его обстановке такие вещи, которые он не должен уметь распознавать еще три года! И, тем не менее, он видит не локоть, а реального человека, то есть лицо в его мозгу представляется так, как бы он видел собственными глазами.

Следующий этап развития дислексика - возраст около 2-х лет. В таком возрасте ребенок проявляет крайнее любопытство. В квартире уже нет таких предметов, которые бы ускользнули от его любопытных глаз. Если в комнате появляется новая вещь, то он тут же ее замечает и безошибочно определяет, что это такое. Его мозг в секунды производит огромную работу по рассматриванию предмета со всех сторон, и в своем воображении ребенок получил около 2000 вариантов того, чем может быть предложенная вещь. Если же он раньше не видел подобной вещи, то это вызовет спутанность сознания. Здесь ребенок-дислексик автоматически и подсознательно использует функцию дезориентации для распознавания объектов в своем окружении как единственно верное решение.

Этап развития ребенка трех-пяти лет включает в себя формирование навыков аналитического обоснования и логики. Но у дислексика есть уже своя система, дающая быстрые и точные результаты по сравнению с теми, которые дают аналитическое обоснование и логика. У дислексика необходимости в таких навыках нет, это означает, что эти функции у него не развиваются. Поэтому он узнает предметы не осознанно, как другие дети, а с помощью все той же дезориентации.

Далее дети начинают развивать навыки вербальной концептуализации. Фактически вербальный процесс медленнее мыслительного во много раз. Поэтому, когда нормальный ребенок начинает говорить, то автоматически он начинает медленнее мыслить. У дислексика, у которого мысль летит быстрее, чем речь, и получается быстрый невнятный поток слов. Процесс развития навыков вербальной концептуализации (мышление звуками языка) может занять до двух лет. Достигнув своего полного развития, он станет основным способом мышления для большинства детей. Так что к возрасту пяти лет, примерно к тому времени, когда начинается детский сад, обычные дети уже начали думать звуками слов. Это может происходить медленно, но это очень пригодится, когда они начнут учиться читать. Между тем дислектик еще никогда не слышал ни одной из своих собственных мыслей. Он был слишком занят, думая образами, занят процессом мышления, который происходит так быстро, что он даже не замечает, что делает это.

В возрасте шести-семи лет, когда дети идут в школу и начинают изучать алфавит, дислексика поджидают трудности. Печатные слова не вызывают в его мозгу тех образов, которые это слово подразумевает. Автоматически начинается рассматривание всех вариантов написания буквы или слова и абсолютная несовместимость его с образом, которое оно обозначает. При этом возникает спутанность сознания, ребенок чувствует тошноту и головокружение. К этому моменту времени спутанность сознания автоматически приводит в действие тот участок его мозга, который изменяет его восприятие. В девять лет фрустрация достигает своего предела, и дислектик обнаруживает полную неспособность к обучению. Уроки становятся пыткой. Для того, чтобы хоть как-то догнать своих сверстников, он начинает находить свои собственные компульсивные решения - зазубривание, механическое запоминание и ассоциации звуков, песен, рифм, концентрацию. Все это позволяет ему функционировать в мире слов, хотя такие уроки невозможно назвать настоящей учебой. Однако в других областях - спорте, рисовании, прикладном искусстве - ребенок проявляет недюжинные способности, потому что там объясняют устно или с помощью наглядной демонстрации. С возрастом проблема все больше усугубляется.

Но! Несмотря ни на что, ребенок не теряет первоначального дара, который развил. Дара смотреть на объект или ситуацию и "просто знать", что это такое. По мере того, как дислексик продолжает наблюдать мир, он также вырабатывает острое интуитивное понимание того, как что работает. У него развито воображение и изобретательность. Он сориентирован визуально и кинестетически. Он может думать на ходу и быстро реагировать. Все эти способности - большой дар, которого лишены многие люди!Методика Дейвиса представляет собой комплексную программу помощи страдающим дислексией, помогающая в кратчайшие сроки справиться с трудностями восприятия, дезориентацией и проблемами при чтении и письме.

Методика состоит из нескольких процедур, которые можно условно поделить на следующие составляющие:


- оценка способности восприятия;
- переключение;
- разрядка и проверка;
- точная настройка;
- координация;
- освоение символов;
- три шага к легкому чтению;
- освоение символов применительно к словам.
Упражнения методики Дейвиса
программа предоставления рекомендаций
по контролю за ориентацией по системе Дейвиса

Первый вопрос, который возникает у многих: "Каким должен быть план занятий?" Конечно же, для каждого ребенка график занятий должен быть индивидуальным и определяется специалистом медицинского центра. Для достижения быстрых и эффективных результатов рекомендуется интенсивный курс по реализации программы. Однако, и при более растянутом графике также достигаются хорошие результаты, но общее количество затраченного времени вследствие потери "темпа" занятий будет гораздо больше. Если делать программу "понемножку и потихоньку", то в отдельных случаях это может отрицательно сказаться на общей цели реальной коррекции дислексии.1. Оценка способности восприятия.
Это начальная процедура, с помощью которой можно определить, в какой именно затруднительной для него отрасли ребенок хочет достичь улучшений.
Многие родители удивляются, когда узнают, что для их ребенка гораздо важнее преодолеть трудности в общении или в способности заводить друзей, чем чтение или грамотность в школе. Применяя методики, можно помочь ему устранить препятствия и в тех, и в других отраслях.
Методика учит ребенка создавать мысленные образы и видеть окружающий мир с помощью так называемого "умственного глаза". Она заключается в том, чтобы помочь ребенку вообразить у себя на руке кусок торта или тот предмет, который он может легко себе представить с закрытыми глазами. С помощью различных вопросов о форме, цвете, месторасположении предмета специалист определяет четкий мысленный образ предмета на руке ребенка. Для более образного представления специалист как бы помещает зрение ребенка в его собственный палец. Перемещая палец, ребенок может перемещать свое мысленное зрение и "рассмотреть" предмет с разных сторон. К концу занятия ребенок может отвлечься от вида предмета, который он видит с помощью своего "умственного глаза" и восстановить первоначальный вид предмета, мысленно рассматривая его на уровне собственных глаз. Он может представить себе, что предмет исчез с его левой руки и появился в правой, изменил форму или размер. Если ребенок успешно справился с предоставленным упражнением, то можно смело переходить к следующему этапу.

2. Переключение.
Второй этап коррекции дислексии - это переключение (упражнение по визуализации).
Процесс коррекции дислексии начинается с обеспечения контроля за перцепционными восприятиями. Это означает, что ребенок может научиться сознательно "включать" или "выключать" дезориентацию. Выше говорилось о том, что симптомы дислексии - это симптомы дезориентации, так что, как только дислектик узнает, как выключать дезориентацию, он сможет "отключить" все ее симптомы. После выполнения данного упражнения может ошибочно показаться, что проблема решена, но ориентация - это только первый шаг в процессе ее коррекции.
Итак, после того, как ребенок научился "смотреть" на предметы своим "умственным глазом", необходимо представить, что умственный глаз находится в так называемой точке Х, являющейся для него точкой ориентации. Эта мысленная точка находится на конце воображаемой линии, идущей от представляемого ранее предмета на руке пациента через нос, голову и находится примерно в 30 сантиметрах от верхней части затылка. "Закрепить" именно это место для обзора "умственным глазом" в данной точке поможет якорь, представляющий собой пересечение воображаемых линий, идущих к точке Х от ушей и лобной части головы. Как только ребенок представит это место, можно не держать в уме воображаемый предмет и линию, идущую от него. Теперь он представляет только пересечение оставшихся линий и место, в который нужно будет помещать "умственный глаз" для выключения дезориентации.
На самом деле, специалиста интересует группа клеток мозга, расположенная в верхней его части и отвечающая за дезориентацию. Когда эти клетки "выключаются", мозг получает в точности то, что видят глаза людей, не страдающих дислексией. То есть если пациент помещает в данную точку свой умственный глаз, то он автоматически "выключает" свою дезориентацию. Процесс помещения "умственного глаза" в точку ориентации нужно повторять постоянно, чтобы не дать дезориентации спутать сознание. Важен также процесс удержания умственного глаза именно в этой точке, но без напряжения, иначе у ребенка может разболеться голова.

3. Разрядка и проверка.
Это этап, на котором пациент учится давать разрядку усталому воображению, которое не может долго удерживать "умственный глаз" в точке ориентации и может сместить ее воображаемое месторасположение.
Удержать умственный глаз в точке ориентации и не дать ему соскочить - задача довольно сложная. Дело в том, что "соскакивание" умственного глаза не происходит само по себе. Когда пациент оказывается в состоянии спутанности сознания, то он пытается сместить умственный глаз и одновременно пытается не допустить его смещение. Этот процесс называется "удерживанием". Когда ребенок пытается удержать "умственный глаз" неподвижно долгое время, то он невольно будет потирать шею сзади, жаловаться на головную боль, хмуриться. Тогда необходимо "разрядиться".
Ощущение разрядки - это такое же ощущение, которое испытываешь при вздохе. Если вздох глубокий, то разрядка ощущается по всему телу вплоть до кончиков пальцев на руках и ногах. Вот такое же ощущение должен почувствовать усталый "умственный глаз". Для этого нужно просто захотеть, чтобы такое ощущение возникло и у умственного глаза. Сразу же почувствуется облегчение в мышцах шеи. Если передать ощущение разрядки в голову, то исчезнет головная боль.
Через какое-то время установленная на первом занятии точка ориентации может изменить свое местонахождение. Проверить это можно, попросив ребенка поставить палец в эту точку. Если точка оказывается смещенной от правильного месторасположения, то необходимо сделать небольшую регулировку, поставив палец в нужное месторасположение. Когда точка ориентации была "отрегулирована", можно переходить к следующему этапу

4. Точная настройка.
Это процедура, с помощью которой ребенок может найти свою оптимальную точку ориентации, то есть точку, в которой ориентация будет достаточно точной.
Важно помнить, что данную процедуру необходимо проводить тогда, когда прекратятся проявления "плавания" умственного глаза относительно точки ориентации. Перемещая умственный глаз вокруг имеющейся точки ориентации, можно определить его оптимальное для ребенка месторасположение.
Можно смещать свой умственный глаз в любом направлении, но каждый раз при его смещении ребенок будет ощущать потерю равновесия. Если точка ориентации смещена вправо, то тело теряет равновесие, наклоняясь вправо. Однако при незначительном смещении ребенок может найти свое собственное местоположение "умственного глаза", при котором он будет чувствовать себя наиболее комфортно. Тогда у него появится идеальное чувство равновесия, и он сможет стоять на одной ноге, не совершая дополнительных движений в ступне. К тому же дислексики обычно ощущают глубокое ощущение благополучия.
Если оптимальная точка была найдена, необходимо с помощью якоря укрепить ее. Однако время от времени оптимальное месторасположение может изменяться. Выполняя упражнение точной настройки, ребенок сможет легко адаптироваться и снова найти "свою" точку ориентации.

5. Координация.
Метод, с помощью которого можно навсегда устранить путаницу в понятиях "право" и "лево".
Этот процесс направлен на решение проблемы диспраксии или неуклюжести. Координацию необходимо проводить периодически после процедуры "Точная настройка".
Для начала необходимо проверить точку ориентации ребенка. Затем попросить его встать на одну ногу и уравновесить свое тело. Взяв 2 небольших мягких мячика, необходимо бросать их для того, чтобы он поймал их разными руками (один - одной рукой, другой - другой рукой) сначала по очереди, затем одновременно, а потом одновременно с уклоном вправо или влево, чтобы ребенок пересекал линию симметрии своего тела с целью поймать оба мячика. Он должен поймать их, не потеряв равновесия. Периодически выполняя такое упражнение, неуклюжесть можно свести на нет. Также это упражнение хорошо выполнять во время перерыва при применении следующей методики "Освоение символов" для маленьких слов.

6. Освоение символов.
Затруднения в чтении и письме, а также проблемы восприятия печатного текста тоже решаемы. Ранее говорилось о том, что ребенок-дислектик испытывает проблемы с восприятием печатных символов, которые в его понимании не воспринимаются как образы. Это могут быть предлоги, междометия, отдельные слова, которые трудно представить. Как известно, непонятое или неправильно понятое слово оставляет в восприятии пустоты, и кусок прочитанного текста просто вылетает из головы. Как же быть ребенку, который учится в школе, ведь приходится читать, учить стихи, формулы и теоремы?

Восприятие дислексика таково, что оно принимает только трехмерное изображение. Двухмерный и к тому же непонятный символ может вызвать у него замешательство и дезориентацию. Условно назовем такие слова и символы "пускателями" дислексии. У большинства дислексиков симптомы дезориентации могут "запуститься" некоторыми буквами алфавита и знаками препинания, математическими символами и цифрами.Решение.
По статистике, усваивается 20% услышанного, 40% увиденного и 80% того, что человек делал сам. Так вот, буквы, слова, знаки, цифры для наилучшего освоения ребенок должен сделать сам в трехмерном, осязаемом изображении и идентифицировать его с обычными печатными буквами и цифрами. После этого ребенок должен проверить, правильно ли расположены буквы и в такой ли последовательности они стоят. Он должен уметь проговорить алфавит в прямой и обратной последовательности. Если какие-то буквы вызывают у него трудности, то нужно работать именно с этими буквами. Ребенок должен сказать, чем отличаются слепленная и написанная буквы, какие буквы стоят до и после нее, словом, работать с этой буквой до тех пор, пока она не перестанет вызывать трудности.
С символами несколько иначе. Ребенок должен научиться находить знаки препинания в тексте и знать, что делать, когда видит в тексте такой знак. Важно умение приводить примеры того, как применяется знак препинания либо другой знак или символ.

7. Три шага к легкому чтению.
Внимание дислексиков несколько рассеяно. Глядя на предмет, они будут воспринимать его не по частям, а лишь как единое целое. Поэтому на слово они тоже смотрят как на одно целое. И читать учатся, глядя на целые слова и отгадывая, чем же является данное слово. Такое отгадывание исключает чувство определенности, необходимое для приобретения уверенности в своих способностях.

Первый шаг - прочитать по буквам.
Цели:
- научить ребенка при чтении переводить взгляд слева направо;
- помочь научиться узнавать группы букв как слова.

На этом этапе в понимании прочитанного нет необходимости. Главная цель: научиться распознавать буквы в слове и прочитать их в том порядке, в котором они написаны. Эта методика приучает мозг и глаза при чтении проходить по слову слева направо.


У дислексиков возникают проблемы с чтением, если они либо пытаются читать слишком быстро, либо сильно сосредотачиваются на читаемом материале. Поэтому необходимо выбрать наиболее легкую книгу, чтобы она читалась без напряжения. Если у ребенка при виде большого количества слов возникает замешательство, то можно закрывать листком бумаги текст ниже читаемой строки.
Очень важно не пропустить момент, когда ребенок потеряет ориентацию. Тогда необходимо проверить местоположение точки ориентации и сделать небольшой перерыв.

Второй шаг - пробежать глазами, прочитать по буквам.
Цель: продолжение процесса перемещения взгляда слева направо и узнавание слов.
Если ребенок не может произнести то, что он только что прочитал, то необходимо сначала попросить его снова прочитать слово по буквам и сказать ему, что это обозначает, а потом попросить его повторить. При узнавании большинства букв необходимо перейти на более сложный уровень чтения.

Третий шаг - пунктуация в образах.
Цель: понимание читаемого материала.
В любом языке после каждой законченной мысли стоит знак препинания, с помощью них она выделяется. Каждую законченную мысль можно изобразить или прочувствовать. После прочитанного ребенку необходимо добавить значение к тому, что он только что прочитал. Встретив знак препинания, необходимо попросить его представить в уме то, что он только что прочел. Если ребенок встретил слово, которое не является пускателем дезориентации, но оно не понято, то необходимо освоить само значение слова, прочитав его в простом словаре.

8. Освоение символов применительно к словам.
Большинство людей не знают определения широко распространенных слов, которые являются наиболее часто употребляемыми в языке. Например, многие затрудняются дать какое-либо другое определение слову "в" кроме того, что это - предлог.

Процедура методики "Освоение символов" состоит из нескольких этапов:


- посмотреть слово в словаре;
- выяснить, как оно произносится (транскрипция);
- прочитать первое определение вслух вместе с предложением, приводимым в качестве примера;
- установить четкое понимание определения, обсудить его, составить предложение или фразы, используя это слово с таким определением;
- сделать из пластилина модель концепции, описанной определением (например, для изображения предлога "в" можно вылепить изображение "вилка в розетке", либо сцену "дети играют в игру");
- сделать из пластилина символ или буквы слова и убедиться в правильности орфографии;
- создать мысленный образ того, что было создано;
- сказать вслух: "Это слово значит определение (Это высоко значит больше нормальной высоты)", сказать вслух слову или символу: "Здесь говорится (слово)..."

Необходимо продолжать составлять предложения и фразы до тех пор, пока не удастся сделать это легко и без напряжения.Развитие техники чтения у школьников с дислексией

Человек запоминает не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает. Поэтому для освоения каких-то умений, доведения их до автоматизма необходимо проводить не длительные по времени упражнения, а короткие, но с большой частотой. Полуторачасовые тренировки не дадут никакой пользы и даже подавят у ребёнка всякое желание читать. Гораздо лучше проводить их по 5 минут несколько раз в день и ещё перед сном.

1. Очень интересен метод жужжащего чтения. При жужжащем чтении вы читаете вместе с ребенком одновременно вслух, вполголоса, каждый со своей скоростью, в течение 5 минут.

2. Хорошие результаты даёт чтение перед сном. Дело в том, что последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и во время сна человек находится под их впечатлением. Организм привыкает к этому состоянию. Недаром ещё 200 лет назад говорилось: "Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон грядущий".


Если ребёнок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения: прочитывается одна-две строчки, затем устраивается кратковременный отдых. Такой режим получается, когда ребёнок просматривает диафильмы: две строчки под кадром прочитал, посмотрел картинку, отдохнул. Диафильмы должны быть занимательного содержания (сказки, приключения).

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти: прочитав три-четыре слова, ребёнок уже забывает первое и не может понять смысла предложения. Такое положение можно исправить с помощью зрительных диктантов, разработанных профессором И. Т. Федоренко (г. Харьков). В каждом из 18 наборов по 6 предложений: первое ("Тает снег") содержит всего два слова из 8 букв, а в последнем - уже 46 букв. наращивание длины предложения происходит постепенно, по одной - две буквы. Как лучше проводить зрительные диктанты? Выпишите на листке ребенку либо сразу 5 предложений, которые открываются по одному, либо пишется одно. На прочтение каждого предложение отводится определённое время, которое указывается после него. Ваш ребенок читает предложение молча, и стараются его запомнить. Предложите ему закрыть глаза и представить, как оно записано, и повторить его про себя. Затем уберите листок с написанным предложением. Ребенок записывает текст. Зрительные диктанты должны писаться ежедневно.


Тексты зрительных диктантов (по И. Т. Федоренко)


Диктант 1
1. Тает снег. (8 букв)
2. Идёт дождь. (9
3. Небо хмурое. (10)
4. Коля заболел. (11)
5. Запели птицы. (11)

Далее >>>
(22 диктанта на отдельной странице)

Чтение в темпе скороговорки предназначено для развития артикуляционного аппарата, особое внимание обращается на чёткость прочтения окончаний слов.

Постоянно ведётся работа над развитием фонематического слуха, используя чистоговорки, скороговорки, пословицы, поговорки.

Непременным условием улучшения техники чтения является постоянная систематическая работа по анализу и синтезу слов.


В каком случае надо обращаться к логопеду


Ребёнку 6-8 лет требуется консультация специалиста, если он:

1) плохо различает и воспроизводит звуки;


2) с трудом учит стихи;
3) путается в порядке следования времён года и дней недели;
4) не может правильно повторить в прямом порядке четыре цифры, а в обратном - три;
5) не может правильно повторить серии ударов по столу (карандашом) с длинными и короткими интервалами;
6) плохо ориентируется в понятиях "право - лево";
7) никак не научится застёгивать пуговицы и завязывать шнурки;
8) затрудняется в составлении рассказа по серии картинок.

К группе риска детей, предрасположенных к дислексии, относятся также:

1) леворукие дети, скрытые левши и так называемые амбидекстры, одинаково владеющие как правой, так и левой рукой;


2) кинестетики;
3) дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности;
4) дети с задержкой развития устной речи.
Отношение к дислексии за рубежом

Мало-помалу позиция образования и здравоохранения по отношению к проблеме меняются под наплывом новых научных открытий. В Соединенных Штатах школьные преподаватели отвечают за раннее выявление детей с подобными проблемами и специальное их обучение. Несмотря на все недостатки подобного метода, американские специалисты утверждают, что он далеко опережает аналогичную систему в Европе, где отсутствует соответствующая законодательная база для ее поддержки. К примеру, во Франции помощь детям, страдающим дислексией, оказывают логопеды, в Италии отсутствует индивидуальный подход к проблеме дислексии как таковой, однако такой ребенок может получить помощь педагога в школе. Великобритания уже выпустила ряд инструкций по обучению детей с дислексическими особенностями, однако на практике она реализуется крайне медленно и охватывает, в первую очередь, центральные регионы. На днях ученые Хельсинкского университета обнародовали результаты исследования, которые свидетельствуют, что причиной нестандартного строения мозга дислексиков может быть мутация гена DYXC1. Однако, как показывает опыт, правильное обучение на раннем этапе развития ребенка может полностью перестроить мозг, устраняя сбой. При своевременном обучении дети, страдающие дислексией, скоро догоняют, а то и перегоняют своих сверстников в учебе. Это вовсе не значит, что те подростки, которые вовремя не обратились за помощью и до сих пор не умеют читать, безнадежны. Просто для них применяются другие методики, которые призваны компенсировать фонематическую несвязуемость за счет других отделов мозга. Чудес здесь не бывает. Детям, которые имеют врожденные особенности, приходится напряженно работать для того, чтобы достичь позитивных результатов. Однако это стоит того. Они учатся не только читать или писать, но и настойчиво идти к своей цели, а, как известно, настойчивость есть залог успехаПреимущества дислексии

Казалось бы, как может идти речь о преимуществах, если дислексия сама по себе является хоть незначительным, но все-таки нарушением. Однако, как считает Рональд Д. Дэйвис, дислексия - это уникальный дар, и он дается не каждому. Умственная функция, являющаяся причиной гениальности, является также причиной всех вышеперечисленных проблем. Конечно, наличие дислексии не сделает каждого дислектика гением, но для повышения его самооценки можно заметить, что мозг такого ребенка работает так же, как и мозг великих гениев. Не у всех детей, страдающих дислексией, развивается один и тот же талант, но у всех есть определенные умственные способности.

Основные свойства, характерные для всех дислектиков:
- они могут использовать способность мозга изменять и создавать восприятия;
- в высокой степени осознают окружающую их обстановку;
- более любопытны, чем остальные;
- мыслят в основном образами, а не словами;
- высоко развита интуиция и проницательность;
- они думают и воспринимают в многомерном представлении, используя все органы чувств;
- имеют яркое воображение.

Если эти способности не подавлены и не разрушены воспитательным процессом, то они дадут в результате две характеристики: интеллект выше среднего уровня и высоко развитые творческие способности. В последствии может возникнуть настоящий дар дислексии - это дар мастерства, который развивается разными способами и в разных областях. Например, для Альберта Эйнштейна это была физика, для Уолта Диснея - искусство кинематографии и мультипликации, для Грега Луганиса - спорт.Знаменитые дислексики:

Александр Грейам Белл


Леонардо да Винчи
Мерилин Монро
Нельсон Рокфеллер
Петр Первый
Ричард Роджерс
Стивен Дж.Кэннел
Том Круз
Уильям Батлер Йитс
Уинстон Черчилль
Уолт Дисней
Чарльз Шваб
Шер
Альберт Эйнштейн
Брюс Дженнер
Вупи Голдберг
Ганс Христиан Андерсен
Гарри Вудроу Уилсон
Генри Форд
Грег Луганис
Дастин Хоффман
Джей Лено
Джеки Стюарт
Джордж Бернс
Джордж Буш
Смит Пэттон
Дэни Гловер
Квентин Тарантино
Тесты на определение дислексии для взрослых

Для определения дислексии можно пройти небольшой тест. Характер нарушения определяется врачом с помощью более подробного тестирования. Результаты интерпретировать довольно просто: если Вы отвечаете "Да" более, чем на пять вопросов, тогда можно говорить о наличии у Вас той или иной формы дислексии.ТЕСТ

- Когда Вы проверяете написанное Вами, часто ли замечаете собственные ошибки? (Да / Нет)


- Набирая телефонный номер, часто ли Вы путаете числа? (Да / Нет)
- Испытываете ли Вы проблемы с правописанием? (Да / Нет)
- Путаете ли Вы даты, время, пропускаете ли важные встречи? (Да / Нет)
- Сложно ли Вам заполнять анкеты? (Да / Нет)
- Затрудняетесь ли Вы точно передать сообщения, оставленные по телефону другим людям? (Да / Нет)
- Путаете ли Вы автобусы с такими номерами, как, например, 95 и 59? (Да / Нет)
- Трудно ли Вам определить, какие месяцы в году идут быстрее, а какие медленнее? (Да / Нет)
- Испытывали ли Вы трудности с изучением таблицы умножения в школе? (Да / Нет)
- Вы дольше, чем другие, читаете страницу в книге? (Да / Нет)
- Вы испытываете трудности с определением, где право, а где лево? (Да / Нет)
- Когда Вы говорите длинное слово, трудно ли Вам произнести все звуки в правильном порядке? (Да / Нет)

Кроме такого теста необходимо пройти стандартный тест на определение отклонений в слуховой, фонологической, визуальной и других функциях.

Далее определяется проверка способностей к чтению, правописанию, способности оперативной памяти, понимание, интеллекта, трудностей с определением право-лево, визуальное прослеживание, медицинские, генетические факторы и другие.

Школа:

- Чувствуете ли Вы себя в школе неполноценным? (Да / Нет)


- Чувствуете ли Вы недостаток уверенности в себе? (Да / Нет)
- С трудом ли Вы учитесь, огорчают ли Вас результаты экзаменов или проверочных тестов? (Да / Нет)
- Часто ли Вы пропускаете при чтении слова, приходится ли Вам перечитывать предложение снова? (Да / Нет)
- Трудно ли Вам читать вслух? (Да / Нет)
- Трудно ли Вам производить математические вычисления? (Да / Нет)
- Часто ли Вы сомневаетесь в правильности написания слова? (Да / Нет)
- Замечали ли Вы, что с неохотой идете в школу, случались ли у вас необоснованные боли в животе в процессе школьных занятий? (если имеются такие случаи, уточните, в каком возрасте это происходило и, по возможности, при каких обстоятельствах) (Да / Нет)
- Представляют ли для Вас трудность какие-либо школьные предметы? Если есть, то какие? (Да / Нет)
- Возникают ли у Вас трудности с переписыванием текста с доски? (Да / Нет)
- Часто ли Вы задерживаетесь дольше всех при выполнении школьного задания в классе (контрольная, самостоятельная)? (Да / Нет)
- Чувствуете ли Вы состояние спутанности сознания при выполнении трудного для Вас задания? (Да / Нет)
- Были ли у Вас изменения в нормальном процессе обучения (в какие-то моменты учеба шла лучше, у какие-то - хуже)? Если да, то в каком возрасте и как часто? (Да / Нет)
- Часто ли Вы испытывали чувство растерянности в школе? По какой причине? (Да / Нет)
- Ваши любимые предметы в школе?
- Ваши нелюбимые предметы?
- Любите ли Вы спорт? (Да / Нет)
- Любите ли Вы искусство, рисовать? (Да / Нет)

На работе и в колледже:

- Испытываете ли Вы трудности с выполнением текущих обязанностей? (Да / Нет)


- Испытываете ли Вы трудности при введении новых методов на работе или новых программ в колледже? (Да / Нет)
- Испытываете ли Вы затруднения при выполнении определенных обязанностей на работе? При выполнении каких обязанностей? Опишите. (Да / Нет)
- Испытывали ли Вы чувство спутанности сознания от неспособности справиться с какой-либо задачей на работе/в колледже? (Да / Нет)

Вправо и влево:

- Хорошо ли вы ориентируетесь в понятиях право-лево? (Да / Нет)


- Вы левша? ( (Да / Нет / Неопределенно (оберукий))
- Есть ли среди Ваших родственников левши? Если есть, то кто? (Да / Нет)
- Если Вы играете в футбол, какой ногой Вы обычно пинаете мяч? (Правой / Левой / Обеими по очереди)
- Возьмите лист бумаги, скрутите наподобие телескопа и посмотрите внутрь. К какому глазу Вы поднесли трубочку? (К левому / К правому)
- Часто ли Вы сомневаетесь, в какую сторону пишется буква или цифра? (Да / Нет)

Медицина:

- Есть (были) ли у Вас отклонения в здоровье? Если есть или были, то какие? (Да / Нет)


- Ваш вес при рождении? - Есть ли у Вас проблемы со зрением? Какие? (Да / Нет)
- Было ли так, что Вы не слышали, что Вам сказали люди? Когда это было? (Да / Нет)
- Были ли у Вас инфекционные заболевания уха, лечили ли Вы когда-либо уши? От каких болезней? (Да / Нет)


* * *

с. 1

скачать файл